-
-
-
-
-
-
-
-

Kolga Lasteaia põhimääruse üldsätted

  1. Kolga Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Kuusalu valla (edaspidi vald) koolieelne lasteasutus, mille tegevuse eesmärgiks on toetades perekonda võimaldada 1,5 kuni 7 aastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.
  2. Lasteaeda kui juriidilise isiku õigusteta munitsipaalasutust haldab Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
  3. Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest,koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (edaspidi riiklik õppekava), lasteaia põhimäärusest (edaspidi põhimäärus) jt õigusaktidest.
  4. Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu).
  5. Lasteaial on oma arengukava, mis lähtub Kuusalu valla arengukavast ja mille kinnitab vallavalitsus.
  6. Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kuusalu vald.
  7. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles
  8. Lasteaial on oma nimega pitsat ja sümboolika.
  9. Lasteaed asub aadressil Saalimäe tee 1, Kolga alevik, Kuusalu vald, 74602, Harjumaa.

Kolga Lasteaia põhimääruse terviktekstiga saab tutvuda siin »

 
-
-
-
 
Kõik õigused kaitstud © Kolga lasteaed • Kolga, Kuusalu vald, Harjumaa • kolga.lasteaed@kuusalu.ee • Tel: 6077 475